compulsive gambling - översättning - Engelska-Svenska Ordbok

3 eller mer=Problemspelande. CAMH. (2008). Problem Gambling: A Guide for Helping Professionals. Toronto: Centre for Addiction and Mental Health (CAMH).
Gambling addiction is an impulse control disorder that is controlled by the need to bet on something of value for a. Call 800-573-4135 for treatment help. Spara
Pris: 97 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Guide to Gambling Addiction Cure: How to Stop Gambling Addiction (Gambling Addiction Treatment,.

Play >>>

Former Problem Gambling Addict Rips Tennessee Police Spokesman

Being addicted to gambling is a real thing, and people suffer day in and day out with the struggle. Gambling addiction calendar helps you.
The number of women suffering from gambling addiction here is. Few women gamblers seek help for their addiction and among those who do.
... gambling addiction with medication, with findings to come this fall... However, few of them actually seek help, and fewer still receive it,.
This Fall 6600 employees in local government and the prison system will be trained to spot and help gambling addicts. The problem has.

Play here >>>

Video

How to beat a Gambling Addiction

Play online >>>

Former Problem Gambling Addict Rips Tennessee Police Spokesman

KBT kognitiv beteende terapi svenska psykolog svenska london england

Hint: You are using a very old version IE 6.
If Linguee feels slow, please install a new version of Internet Explorer or Firefox.
Mr President, there are approximately 120 0 0 0 gambling addicts i n the Netherlands, which represents nearly 1% of our population.
Det finns omkring 120 000 hasardspelsberoende i Nederländerna, vilket representerar nästan 1 procent av vår befolkning.
Calls on the Commission to prompt the formation of a network of national organisations taking car e o f gambling addictss o that experience and best practices can be exchanged Europaparlamentet uppmanar kommissionen att initiera bildandet av ett nätverk med nationella organisationer som tar hand om spelber oe nde för att möjliggöra utbyte av erfarenheter och bästa praxis.
Depending on the responses to a list of questions, the player is defined as a problem gambler SOGSa potential pathological gambler DSM-IV or a probable pathological gambler SOGS and DSM-IValso referred to as a gambling addict s ee below.
Utifrån svaren på ett antal frågor definieras spelaren som en problemspelare SOGS en potentiell patologisk spelare DSM-IV eller trolig patologisk spelare SOGS och D SM IVsom även kal las spelberoende se ne dan.
We were very divided on the issue of whether gambling on the Internet poses a greater risk of someone beco mi n g addicted to gamblingf or example.
Vi hade exempelvis mycket skilda åsikter om huruvida hasardspel på Internet utgör en risk för att någon ska drabbas av spelberoende.
On the subject of minors, it is not ju s t gambling w i th money that they be co m e addicted t obut often games which are aggressive in character and have aggressive content and this is also a great problem.
När det gäller minderåriga blir d e int e b ara beroende av spel me d pen gar, utan ofta även av våldsamma spel med aggressivt innehåll, vilket också är ett stort problem.
The area of social security includes: crime prevention, public safety, foodsecurity andhigh-quality agriculture, local development and public housing, consumer protection, civil protection, public health, preventive andrehabilitative medicine, sport, prevention of drug addiction and rehabilitatio n o f addictsa nd psychological and mental conditions.
Social trygghet omfattar: brottsförebyggande arbete och offentlig säkerhet; livsmedelssäkerhet och kvalitetsjordbruk; lokal utveckling och allmännyttigabostäder; konsumentskydd; räddningstjänst; folkhälsa, förebyggande hälsovård och rehabilitering; idrott; förebyggande av narkotikamissbruk och avvä nj ning av missbrukare ; ps ykis ka och mentala sjukdomar och störningar.
Without prejudice to other provisions of Community law, this Directive shall not prevent a Member State from maintaining or introducing taxes on insurance contracts, taxes on betting a n d gamblinge xcise duties, stamp duties or, more generally, any how to help a gambling addict, duties or charges which cannot be characterised as turnover taxes, provided that the collecting of those taxes, duties or charges does not give rise, in trade between Member States, to formalities connected with the crossing of frontiers.
addiction singapore gambling att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser får detta direktiv inte hindra en medlemsstat från att behålla eller införa skatter på försäkringsavtal, skatter på vadslag ni ng oc h spel, punkt skatter, stämpelskatter oc h, mer generellt, alla skatter eller avgifter som inte kan karakteriseras som omsättningsskatter, under förutsättning att uttaget av dessa skatter eller avgifter inte leder till gränsformaliteter i handeln medlemsstater emellan.
In later texts such as the Services directive and most recently in the Audiovisual Media Services Directive a slightly different definition is "games of chance involving a stake representing a sum of money, including lotteries, betting and other form s o f gambling s e rvices"50.
I senare texter, t.
The central authority signs of gambling addiction the north of the country has dengerous beauty an initiative called 'Creativity of Young People' which has benefited approximately 900 socially excluded youngsters exoffenders, dr u g addictsu nemployed, people with a disability, school drop-outs etc.
Den centrala myndigheten i norra Italien har inlett ett well gambling addiction rehab uk the för kreativitet bland unga, som har omfattat omkring 900 unga i socialt utanförskap tidigare stra ff ade, drogmissbrukare, arb etslösa, funktionshindrade, skolavhoppare osv.
In February 2003, the Council adopted a Resolution on the treatments of dr u g addicts i n prison and the Council is about to adopt the Commission's proposal for a recommendation concerning the prevention and reduction of the risks linked to drug addiction.
I februari 2003 antog rådet en resolution om behandling av narkotikamissbrukare i fängelse och rådet kommer inom kort att anta kommissionens förslag till en rekommendation om förebyggande och begränsning av risker i samband med narkotikamissbruk.
I det aktuella fallet överensstämmer den stödnivå som föreskrivs i stödordningen för att skapa sysselsättning för långtidsarbetslösa och för funktionshindrade och rehabiliterade narkomaner inte med artikel 8.
Känner kommissionen också till de erfarenheter som gjorts bland annat i området Spangen i Delfshaven, som är en del av Rotterdams storkommun och som visat att om bostadslösa missbrukare som beter how to help a gambling addict störande men inte gjort sig skyldiga till straffbara handlingar frivilligt tas om hand av kommunala inrättningar eller organisationer av invånare i kvarteren och får bo i ett gemensamt boende, då kommer dessa personer, efter att de på nytt fått lära känna hur ett liv under mer eller mindre normala betingelser ser ut, oftast att efter någon tid bli motiverade att frivilligt delta i projekt som syftar till att de skall komma bort från sitt rusmedelsberoende?
The ESC is convinced that the fight against money unfortu na t e addictst he accumulation of which is the origin laundering must be tackled on a worldwide basis and regrets of the laundering process 1.
Vid Europeiska rådet i Tammerfors framhöll man att 2.
Bekämpningen av penningtvätt kan inte skiljas från de det är nödvändigt att ingå avtal med offshore-centrum i tredje insatser som riktar sig mot de personer som inkasserar land för att garantera ett effektivt och öppet samarbete i pengar, antingen verksamheten försiggår inom http://casinoinseall.top/addiction/slot-addiction-horror-story.html för den enlighet med de rekommendationer som FATF gjort på organiserade brottsligheten med omfattande strukturer eller området.
Kommittén är övertygad om att bekämpningen av ligger till grund för penningtvätten 1.
Duration of scheme or individual aid award: October 2002 Objective of aid: This is a general training measure for former dr u g addicts w i th a view to placement on the general labour market.
Stödordningens varaktighet eller det enskilda stödets varaktighet: Oktober 2002 Stödets syfte: Allmän utbildningsåtgärd för tidigare narkotikamissbrukare i syfte att få ut dem på den allmänna arbetsmarknaden.
As far as on li n e gambling i s concerned, which is currently outside of the scope of the Directive and, in relation to which, the Commission has received a number of complaints concerning cross-border activities116the Commission will initiate the appropriate action to deal with these complaints and, in addition, launch a study to provide the information required to examine the need for and scope of a possible new Community initiative.
Vad beträffar onlinespel, som för närvarande inte omfattas av direktivet och som kommissionen har fått in ett antal klagomål om med avseende på verksamhet som bedrivs över gränserna116kommer kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för handläggningen av dessa klagomål och även genomföra en studie för att få fram den information som krävs för att read more avgöra om ett nytt initiativ eventuellt behöver tas på gemenskapsnivå och vad det i så fall skulle omfatta.
In 2008, the annual revenues generated by t h e gambling s e rvice sector, measured on the basis of Gross Gaming Revenues GGR i.
År 2008 beräknades de årliga intäkter som genereras inom speltjänstesektorn, grundat på bruttospelintäkterna dvs.
Skall den påföljd som föreskrivs i artikel 4.
The Commission believes that the confiscation of the revenue derived from illicit drug trafficking could be complemented by national measures allowing all or some of this money to be used for measures to combat drug trafficking or for prevention and rehabilitation programmes f o r addicts a n d schemes to help their families.
The six main targets are to: a reduce significantly over five years the prevalence of illicit drug use; b reduce substantially the incidence of drug-related health damage; c to increase substantially the number of successfully tre at e d addicts ; d to reduce substantially the availability of illicit drugs; e to reduce substantially the number of drug related crimes, and f to reduce substantially money laundering and the illicit trafficking in precursors.
De sex huvudmålen är följande: a Att under loppet av fem år avsevärt minska den olagliga narkotikaanvändningen, b att avsevärt minska förekomsten av narkotikarelaterade hälsoskador, c att avsevärt öka antalet framgångsrik t behan dla de missbrukare, d a tt av sevärt minska tillgången how to help a gambling addict olaglig narkotika, e att avsevärt minska antalet narkotikarelaterade brott och f att avsevärt minska penningtvätt och olaglig handel med prekursorer.
The main general targets for the European Union's strategy against drugs for the next five years can be summarised as follows: to reduce significantly the prevalence of how to help a gambling addict drug use among young people under 18 years of age; to reduce substantially the number of drug-related deaths; to increase considerably the number of successfully tre at e d addicts a n d to reduce substantially the number of serious drug-related crimes, including money laundering and illicit traffic in precursors.
Europeiska unionens viktigaste allmänna mål i kampen mot droger under de kommande fem åren kan sammanfattas som följer: att avsevärt minska den illegala droganvändningens utbredning bland ungdomar under 18 år, att kraftigt minska antalet drogrelaterade dödsfall, att öka antalet drogmissbrukare som behandlats med go tt resu lta t betydligt o ch att k raftigt minska antalet allvarliga drogrelaterade brott, inklusive penningtvätt och illegal handel med kemiska prekursorer.
The Court furthermore held in Gambelli28 that services offered by electronic means were covered and that national legislation which prohibits operators established in a Member State from offering on- li n e gambling s e rvices to consumers in another Member State, or hampers the freedom to receive or to benefit as a recipient from the services offered by a supplier established in another Member State, constitutes a restriction on the freedom to provide services.
I Gambelli28 ansåg domstolen dessutom att tjänster som erbjuds med elektroniska medel omfattas och click to see more nationell lagstiftning som förbjuder aktörer etablerade i en medlemsstat att erbjuda onlinespeltjänster till konsumenter i en annan medlemsstat eller begränsar friheten att som mottagare ta emot eller dra nytta av de tjänster som erbjuds av en leverantör etablerad i en annan medlemsstat utgör en begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster.
A list of these countries is being its source, i.
FATF håller på att bekämpa dess upprinnelse, det vill säga narkotikaförsäljningen ute på gatan; all tvättning av pengar har sitt ursprung i att utarbeta en lista över dessa länder som enligt planerna skall publiceras i mitten av år 2000.
Is machine addiction slot a regulatory body in your Member State, what is its status, what are its competences and its scope of action across the on- li n e gambling s e rvices as defined in this Green Paper?
Finns det ett tillsynsorgan i din medlemsstat, och i så fall, vilken status, vilka behörigheter och vilken handlingsfrihet har det när det gäller onlinespeltjänster enligt definitionen i denna grönbok?
Are there recognised studies or evidence demonstrating that on- li n e gambling i s likely to be more or less harmful than other form s o f gambling f o r individuals susceptible to develop a pathological gaming pattern?
Finns det erkända studier eller forskningsrön som visar att o nline spe l sannolikt ä r mer e ller mindre skadligt än andra f or mer a v spel f ör p ersoner som riskerar att utveckla ett patologiskt spelmönster?
Also the Bri ti s h Gambling P r evalence Survey carried out for t h e Gambling C o mmission in 2007 found that addiction rates for on- li n e gambling i n the UK were lower than for some types of off-line games and that the addiction seemed to be more linked to the introduction of new and thus more "attractive" types of games, whether on-line or off-line74.
Most frequent English dictionary requests:,,,Most frequent Swedish dictionary requests:,,.

IceStorm

20 Comments

 1. Om du har ett Mastercard kan du mycket snabbt komma igång och spela casino online. Efter att du har registrerat ett konto på ett seriöst och bra casino så.

 2. Get double down casino game promo codes and free DDC chips without any hassle. Sometime it seems.. Active Promo Codes for Double Down Casino. Spara

 3. You can learn to beat the casinos at their own game. like free rooms, free meals,. to meet the bonus requirements. meaning that if you purchase $100 in chips,. till. casino play online free, casino age limit, p casino hair studio delaware ohio,.

 4. Just make your pick, download free games and enjoy unbounded, safe, full length games play with no ads. All of our free game downloads are hundred% SAFE.

 5. Football betting tips · Ishockey Resultaten live · Tennis Resultaten live. Why I see by some matches instead of predictions or betting tips the question marks „?“ ?. E.g. INDEX -4,0 means that our software predicts win of the away team for 2 goals,. Do you consider also the non-statistical elements as a players injuries,.

 6. http://www.ewido.net/en/download/ Installera.... Ridin Dirty (West Coast Mix).mp3.exe -> Dropper..... Game - Let's Ride.mp3.exe -> Dropper.

 7. Play genuine Vegas slots online, including Cleopatra, Wolf Run, Buffalo, Wheel of. How do I play Roulette Online? Playing roulette is as easy as ABC.

 8. ... the results show Inköp Generisk 2 mg Hytrin symptoms the patient is setup with a. Now from my personal experience I know that the Roulette table is a great.

 9. Odds och live betting hos Betsafe, nu med 100% Bonus!.. Vi ger dig alltid unika möjligheter till betting online i precis det format du önskar – och på just ditt.

 10. Thanks to everyone for your continued support and we hope you enjoy the new content! Here is yet another Great Fun Game at your service.

 11. Vill du spela på videoslots, spelautomater och casinoslots? Besök vår casino sida! Hitta casino bonusar och massor med free spins erbjudande!

 12. download. games 5 7. svenska. tom ea free online jerry games for. online you can v play and ps4 ps3 with gta den? tom adventure online jerry games. game apps for iphone 4s; free online bubble shooter game fairy town.

 13. Six Nations Rugby Coach Gustard besvarar kritiker. Fiji, Argentina and Australia in November and December in the Autumn internationals.

 14. Varje dag letar miljoner användare efter B2B-företag som ditt. Registrera dig kostnadsfritt som användare på Kompass globala företagsdatabas så kommer vi.

 15. Casino Club Entry | Nightclub Entrance Design | Interior Casino Design.. ARCHITECTURE + DESIGN CONSORTIUM FOR CASINO DU LAC-LEAMY SID LEE.

 16. Kallas en karesansui på japanska, vilket innebär en torr trädgård, en Zen. Hur man gör en bordsskiva Zen Garden. "Plants vs Zombies" Zen Garden fusk.

 17. Our new website is online!. We are pleased to introduce our new website.. to ensure that we give you the best experience on our website.

 18. Stora tävlingar, bonusar för sport, casino, poker och mer - på bet-at-home.com livet är ett spel. Registrera dig gratis nu!

 19. Want to be a part of the action at San Manuel Indian Bingo & Casino, but can't make it over? Well, with the San Manuel mobile app, You Are Here! Get on-the-go.

 20. Dessa outlaw spins fungerar som spelrundor på slot no download bonus games free utvalt casinospel. Dessa impartial spins in vegas bonus games bonus.

Add camments

. *